Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Tofthøjskolen

Bestyrelsens sammensætning

 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Alle medlemmer har stemmeret. Desuden deltager skolens ledelse i møderne. Ethvert medlem skal være bekendt med forretningsordenen.
 2. På skolebestyrelsens første møde efter valg vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. En næstformand vælges på samme måde.
 3. 1. Suppleanten deltager på alle møder og har stemmeret ved fravær hos forældrevalgte. Hvis et forældrevalgt medlem har længere tids fravær, deltager 2. suppleanten med stemmeret. Ved en medarbejder­repræsentants fravær indtræder medarbejdersuppleanten.

 

Retningslinjer for bestyrelsesarbejde

 1. Skolebestyrelsens virksomhed udøves i henhold til folkeskolelovens § 44 - samt de af Aalborg byråd fastsatte vedtægter med bilag.
 2. Skolebestyrelsens møder er lukkede, det betyder at det enkelte medlem ikke må referere hvad andre har sagt eller stemt på mødet. Men man må – bortset fra personsager - gerne referere hvad der har været på dagsorden, hvad der er besluttet og hvad man selv har sagt.
 3. Kun formanden, eller et af skolebestyrelsen udpeget medlem, kan udtale sig på skolebestyrelsens vegne.
 4. Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet i bestyrelsen, f.eks. delegation til formanden eller et medlem. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden er dog berettiget til at ekspedere uopsættelige sager. På næstfølgende møde orienterer formanden om sagen.
 5. Der afholdes normalt omkring 11 ordinære skolebestyrelsesmøder i et skoleår. Inden slutningen af skoleåret fastlægges møderækken for det kommende skoleår. Møderækken fastlægges med udgangspunkt i skolebestyrelsens årshjul.
 6. Formand og skolens leder, evt. sammen med næstformand, fastsætter dagsorden for møderne med udgangspunkt i årshjulet og sender senest fem hverdage inden mødet en dagsorden med evt. bilag til medlemmerne. På møderne kan der normalt ikke træffes beslutninger om sager, der ikke forud er optaget på dagsordenen. Dog kan en hastesag behandles medmindre to bestyrelsesmedlemmer gør indsigelse. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes. Dagsordenen sendes til bestyrelsen og lægges på skolens hjemmeside.
 7. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
 8. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
 9. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede. 
 11. Elevrådsrepræsentanterne må ikke være til stede, når der drøftes personsager.
 12. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 13. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Referatet sendes til bestyrelsen via Aula inden for en uge efter ordinært møde. Eventuelle kommentarer eller rettelser sendes til skolens leder og formanden med kopi til øvrige medlemmer senest en uge efter udsendelse af referatet.  Det endelige referat lægges på skolens hjemmeside.
 14. Skolens leder er ansvarlig for udførelsen af sekretariatsfunktionen. Skolens afdelingsleder med souscheffunktion fører beslutningsreferatet på møderne. Skolens øvrige afdelingsledere deltager efter behov.
 15. Afbud fra forældrerepræsentanter sendes som retursvar til alle på dagsordenen senest en uge før og ved sygdom hurtigst muligt. .

 

Godkendelse eller revision af forretningsorden

 1. Forretningsordenen gennemgås efter valg til skolebestyrelsen. Den tages op til revision ca. et halvt år efter et skolebestyrelsesvalg, når ændring af love og vedtægter fordrer dette, eller når et flertal af skolebestyrelsen ønsker det.

Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 7. maj 2015

Revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde den 8. oktober 2020

Revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde den 21. august 2023