Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Elevfravær og fritagelse fra undervisningen

Registrering af tilstedeværelse

Elevers tilstedeværelse registreres flere gange dagligt af klassernes lærere. Skole og hjem samarbejder om at undgå bekymrende fravær. Klasselæreren er her primært bindeled mellem skole og hjem.

Forældres fraværsindberetning af sygdom og fritagelse fra undervisningen

Som forælder på skolen skal du selv foretage fraværsindberetning af sygdom og ekstraordinær frihed i MU Elev. MU Elev kan blandt andet findes via AULA. Se instruktionsvideoen til MU Elev

Ekstraordinær fritagelse fra undervisningen (for eksempel i tilfælde af ferie placeret uden for skoleferierne) i op til to dage kan aftales mellem hjemmet og klasselæreren. Ekstraordinær fritagelse fra undervisningen i mere end to dage skal bevilges af skolens leder senest en uge før fraværet.

Uddrag fra vejledning til bekendtgørelse om fravær: "Ekstraordinær frihed gives typisk i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder. Ved en anmodning om ekstraordinær frihed skal skolelederen træffe sin beslutning på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære, herunder for klassen. Ved vurderingen af, hvornår der skal gives tilladelse til ekstraordinær frihed, vil der være forskel på, om eleven skal på ferie, eller om eleven skal noget andet, som er væsentligt for dennes udvikling i øvrigt. Der vil endvidere være forskel på, om eleven er godt med i skolen eller har faglige udfordringer. Da eleverne har forskellige behov, vil konsekvenserne af et afbræk i undervisningen også være forskellige, og det skal skolelederen tage højde for i vurderingen."

I tilfælde af ekstraordinær fritagelse fra undervisningen er det hjemmets ansvar at få fulgt op på skoleopgaver efterfølgende. Hvilke opgaver, der skal følges op på, aftales med klassens lærere.

Læs mere om fraværsregler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Individuelle aktiviteter placeret i den understøttende undervisning

Fritagelse fra undervisning så eleven kan deltage i musik eller eliteidrætsaktiviteter jf. folkeskolelovens § 33, stk. 9 kan under bestemte betingelser godkendes af skolens leder. 

Aalborg Kulturskoles undervisning kan under visse betingelser placeres i den understøttende undervisning. Dette vil altid være afhængig af en konkret aftale mellem Kulturskolens lærere, elevens forældre og skolens ledelse.

Ulovligt fravær

Ulovligt elevfravær er fravær, som ikke er hverken sygdom eller ekstraordinær fritagelse. Dette kan i sidste ende få indflydelse på udbetalingen af sociale ydelser. Hvis en elevs ulovlige fravær er over 15% i et kvartal, er skolelederen lovmæssigt forpligtet på at sende en underretning til Familie- og beskæftigelsesforvaltningen. Denne er herefter forpligtet til at træffe afgørelse om at trække børne- og ungeydelse (børnepenge) fra forældrene.