MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Elevfravær og fritagelse fra undervisningen

Registrering af tilstedeværelse

Elevers tilstedeværelse registreres flere gange dagligt af klassernes lærere. Skole og hjem samarbejder om at undgå bekymrende fravær. Klasselæreren er her primært bindeled mellem skole og hjem.

Sygdom

Sygdom meddeles til klassens lærere via AULA. Dette gøres så vidt muligt senest kl. 9 på fraværsdagen

Fritagelse fra undervisningen

Ekstraordinær fritagelse fra undervisningen (for eksempel i tilfælde af ferie placeret uden for skoleferierne) i op til to dage kan aftales mellem hjemmet og klasselæreren. Ekstraordinær fritagelse fra undervisningen i mere end to dage kan bevilges ved skriftlig henvendelse til skolens leder (for eksempel via AULA) senest en uge før fraværet.

I tilfælde af ekstraordinær fritagelse fra undervisningen er det hjemmets ansvar at få fulgt op på skoleopgaver efterfølgende. Hvilke opgaver, der skal følges op på, aftales med klassens lærere.

Fritagelse fra undervisning så eleven kan deltage i musik eller eliteidrætsaktiviteter jf. folkeskolelovens § 33, stk. 9 kan under bestemte betingelser godkendes af skolens leder. Læs Notat om rammerne for fritagelse efter folkeskolelovens § 33, stk. 9. Ansøgningsskema i forhold til fritagelse til deltagelse i musik eller eliteidrætsaktiviteter

Aalborg Kulturskoles undervisning kan under visse betingelser placeres i den understøttende undervisning. Dette vil altid være afhængig af en konkret aftale mellem Kulturskolens lærere, elevens forældre og skolens ledelse.

Ulovligt fravær

Ulovligt elevfravær er fravær, som ikke er hverken sygdom eller ekstraordinær fritagelse. Dette kan i sidste ende få indflydelse på udbetalingen af sociale ydelser. Hvis en elevs ulovlige fravær er over 15% i et kvartal, er skolelederen lovmæssigt forpligtet på at sende en underretning til Familie- og beskæftigelsesforvaltningen. Denne er herefter forpligtet til at træffe afgørelse om at trække børne- og ungeydelse (børnepenge) fra forældrene.